S::can spectro::lyser

s::can mittalaitteita suosittelemme erityisesti nitraatin ja liukoisen orgaanisen aineen mittaamiseen. s::can mittalaitteita käytetään yleisesti myös sameuden, kiintoaineen ja kokonaisfosforin mittaamisessa. s::can spektrometrit ovat kuuluisia vähäisestä huollontarpeestaan. Mitattavia perusparametreja ovat mm. sameus, kiintoaine, nitraatti, nitriitti ja orgaaniset yhdisteet kuten kokonaisorgaaninen hiili, liuennut orgaaninen hiili, kemiallinen ja biologinen hapenkulutus, sekä vedenlaadun spektri ja siinä tapahtuvat muutokset. Kokonaisuuteen on mahdollista lisätä myös muita mittausantureita.

  • UV/UV-VIS spektrometri (220-390 nm tai 220-750 nm)
  • moniparametrianturi
  • mittaus ilman kemikaaleja ja liikkuvia osia
  • automaattinen puhdistus
  • yhdistettävissä ”plug and measure”-periaatteella s::can terminaaleihin ja mittausjärjestelmiin

Laite soveltuu maatalousvaltaisten vesistöjen kuormitusmittauksiin yhdessä virtaamamittausten kanssa, vesihuoltolaitoksille ja prosessiteollisuuteen niin puhtaisiin kuin likaisiin vesiin, sekä optisesti havaittavien haitta-aineiden mittaukseen sekä tutkimuskäyttöön.

Lisätietoja: Niina Raudasoja ja Mikko Kiirikki

Linkki laitevalmistajan sivuille: www.s-can.at

Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Luode Consulting Oy
Y-tunnus: 1636922-4
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland
Puh:  +348505900694

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Lindfors
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

3. Rekisterin nimi
Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

Sulje [x]