Experttjänster

Tjänster för vattenverk

Kontinuerlig kvalitetsövervakning av vattenverkens inkommande råvatten och utgående renat vatten har högsta prioritet eftersom produktionskedjan löper oavbrutet direkt från produktionsanläggningarna till slutanvändaren.

Vi hjälper till vid val av råvattenkällor samt med instrumentering vid mätning av tex. kemikalieutsläpp, olja och blåalger. Vi har varit föregångare vid planering och förvekligande av varningsstationer för vattenförsörjningssektorn i Stockholm, Helsingfors och Åbo. I många fall, rörande avvikelser i råvattenkvaliteten, kan dessa åtgärdas innan de når själva processen.

Förutom mättjänster, levererar vi också mätapparatur för hantering av kvalitetsavvikelser i vattennätet.

Tilläggsinformation: Mikko Kiirikki och Niina Raudasoja

Tjänster för industri och kraftverk

Luode Consulting planerar och utför förhandsundersökningar och uppföljningsprogram för industrin. Med monitoreringsprogram, skräddarsydda för industrins behov, kan man följa upp kvalitet och dynamik för kyl-, process- samt avloppsvatten i realtid. Därtill gör vi förhandsundersökningar för vattentag och hjälper till med planering i anslutning till dessa.

Vårt specialkunnande är modellerings- och mätarbeten i projekt rörande vattendrag för kärnkrafts- och vattenkraftssektorn. Vår mätutrustning lämpar sig för krävande objekt, såsom uppskattning av lagringskapacitet för vattenkraftverk, kalibrering av anläggningar och simuleringar av omblandning. Vi gör också kartering av älvfåror och strömmar med de nyaste systemen i branschen.

Tilläggsinformation: Antti Lindfors och Mikko Kiirikki

Tjänster för forskningsprojekt

Luode erbjuder forskare som planerar mätningar stöd med försöksarrangemangen, insamlande av mätdata samt med frågor som rör upprätthållning av stationerna.

Vår expertis står till buds också vid placering av mätstationerna samt vid installation och tolkning av resultaten. Vi svarar vid behov för hela mätkedjan, inklusive service. Vi levererar kalibrerat och kvalitetssäkrat data på det sätt som kunden önskar. Via oss får man också väderstationer för observation av lokala regn- och vindförhållanden.

Tilläggsinformation: Mikko Kiirikki och Joose Mykkänen

Tjänster för städer

Vi är specialiserade på mätningar av dagvattenmängd och kvalitet i krävande förhållanden. Via oss kan man få utgåndsvärden och kalibreringstjänster för nätmodellering. Därtill gör vi 2D- och 3D-strömningsmodeller av vattendrag till nytta för stadsplanerare. Noggrannare uppgifter om våra modelleringstjänster finns under rubriken modelleringstjänster.

Modelleringstjänster

Ström-, våg- ja vattenkvalitetsmodellering

Vi utför 2D- och 3D-simuleringar för projekt relaterade till industrins och kraftverkens kylvattenintag och utsläpp. Våra modelleringstjänster har också utnyttjats i byggnads och trafikprojekt, i vilka byggnadsverksamheten riktas direkt mot vattendrag, strandområden eller vattendragsöverfarter. Typiska objekt har varit spridningssimulering av grumlighet i bro-, hamn- och dumpningsprojekt. Andra exempel är spridningssimulering av kyl- och avloppsvatten.

Tilläggsinfrmation: Antti Lindfors, Kai Rasmus och Joose Mykkänen

Modellering av undervattensbuller samt bedömning av dess inverkan

Vi utför simulering av undervattensbuller som 1D, 2D och 3D tillämpningar. Med hjälp av modellering kan man simulera t.ex. skada orsakad av byggverksamhet under vatten i havsmiljö, stenbrytning under vatten, byggande av vindkraft eller fartygstrafikens påverkan. Förutom modellering erbjuder vi också mättjänster för undervattensbuller m.m. för fartygsindustrin och utredningsarbeten för vattenbyggnad.

Tilläggsinformation: Antti Lindfors, Toni Meriläinen och Joose Mykkänen

Marina mättjänster

Till våra marina mättjänster hör produkter relaterade till sedimentmängd, lagertjocklek och kvalitet. Vi utför också mätningar av undervattensbrus, våghöjd och strömmar. Dessa kan vara relaterade till prjekt inom fartygsindustri, tryggande av sjöfart och planering av farleder. Vi gör förundersökningar och ibruktagningsgranskningar för data-, elkabel- och rörprojekt under vatten. Vi erbjuder också mättjänster åt övriga konsult- och planeringsbyråer.

Vi utför djupkartering med båtbaserad och radiostyrd utrustning även för vattendjup under 0,5 m.

Vår utrustning inkluderar lågfrekvensekolod och sidoekolod med hög resulotion samt olika doppler-strömmätare.

Vi utför mätningar med utrustning och farkoster som vi själva äger.

Tilläggsinformation: Antti Lindfors

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Luode Consulting Oy
Y-tunnus: 1636922-4
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland
Puh:  +348505900694

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Lindfors
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

3. Rekisterin nimi
Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

Stäng [x]